Práca účastníkov
Bonusové úlohy

Počas obdobia, kedy nie je úloha riešiť národné či medzinárodné problémy, bude priestor na bonusové úlohy. Bonusové úlohy slúžia na utuženie kolektívu, kde je potrebné vytvoriť vhodné priateľské prostredie na to, aby ste vy, účastníci, motiváciu plnohodnotne participovať na celom trvaní projektu.

Tieto bonusové úlohy sú elektronicky zasielané a slúžia na zveľaďovanie osobných hodnôt, ako priateľstvo či morálne zásady tak, aby nešlo len o porozumenie svetu v pracovnom kontexte, aby sa nezabúdalo na ľudskosť, ktorá je potrebná aj pri riešeniach problémov, dokonca i v diplomatickom prostredí.

Okrem bonusových úloh, počas priebehu projektu bude priestor i na povinné úlohy, presnejšie prezentáciu projektu Create & Control, kde bude priestor pre účastníkov vzdelávať svojich spolužiakov o dôležitosti aktívneho občianstva, participácií a fungovaní verejných inštitúcií. Je na účastníkoch akým spôsobom budú podujatie a prezentáciu tvoriť (forma dotazníkov, diskusie s hosťami, power-point prezentácia.) Účastníci nadobudnú prezentačné schopnosti, naučia sa samostatnosti, prebereniu zodpovednosti a organizačným schopnostiam. 

Z tohto podujatia neskôr spracujú videá, kde nadobudnú zručnosti pri práci s počítačom a programami na tvorbu videí.

Bonusové úlohy sú napríklad

kresba hlavného mesta, fotka tímu pred verejnou inštitúciou, recept národného jedla aj s obrázkom, video spevu hymny, esej na tému Európska únia, video tradičného tanca, tvorba glóbusu fiktívnej krajiny, príručka vlastného jazyka