Práca účastníkov

Nech je práca akokoľvek ťažká, neznáma a dlhá, kým na nej pracuješ so super ľuďmi, nikdy ťa neprestane baviť.

- Ja, v tento moment

Tvorba krajiny

Pre mnohých z nás sen, utópia. Riadiť vlastný štát je pre mnohých nedosiahnuteľná méta, ale to v Create & Control úplne ignorujeme a dávame vám, študentom stredných škôl, príležitosť riadiť jeden taký štát. S tým ale súvisia aj isté podmienky. Každý správny C&C štát potrebuje nasledovné veci, aby mohol fungovať.

Ekonomika

Každý štát potrebuje vytvoriť vlastný ekonomický systém, popísať systém jeho fungovania tak, aby bol pochopiteľný aj pre ostatné krajiny

Právo

Je potrebné načrtnúť systém jurisdikcie, v stručnosti popísať systém bŕzd a protiváh. Taktiež je nutné opísať, aké práva majú občania krajiny, čo sa odvíja od nasledujúceho bodu

Politika

Aký politický systém použije vaša krajina? Ako bude vyzerať vláda? Budete mať jednu, dve alebo žiadne komory parlamentu? Prezident alebo premiér budú mať väčšiu moc

Kultúra

Čím je vaša krajina výnimočná, aké zvyky, sviatky a tradície máte? Ste nebodaj kočovníci, alebo jaskynní ľudia? Všetko je v C&C svete možné. Vytvorte si preto vlastnú špecifickosť krajiny a odlíšte sa.

Znaky štátu

Názov krajiny, hymna, preambula, motto vlajka, to sú základné znaky, ktoré charakterizujú štáty C&C. Tieto znaky môžu podporiť, nabudiť obyvateľstvo vašej krajiny k vyššej produktivite, k lepším zajtrajškom.

História

Svet Create & Control je vo vašich rukách. Môžete si vytvoriť vlastnú históriu, dejiny, panovníkov, tyranov, ale nikdy pri tom nesmiete zabudnúť aj na ostatné krajiny.

Národné problémy

Skvelá príležitosť pre každú krajinu vyriešiť nedostatky. Tieto úlohy sú zadávané krajinám viackrát za rok a popisujú problém, ktorý vyplýva z nedostatočných investícií do ministerstiev, nesprávne nastaveného politického systému alebo implementácie medzinárodného problému.

Na úspešné vyriešenie národného problému treba zapojiť viacerých ľudí a zvážiť pri riešení dopad na rôzne dopady, ktoré by sa mohli objaviť v ďalšom kole medzinárodných problémov. Formát riešenia je spravidla 1x A4, ktorá by mala porotcom ozrejmiť cieľ riešenia a jeho krátkodobé a dlhodobé podoby. Porotcovia, v ktorých rukách je hodnotenie majú so súťažou najväčši kontakt práve v rámci národných problémov, preto je potrebné uvádzať všetko, s čím počítate priamo do práce, nevynechávať veci, ktoré vám môžu prísť očividné.

Riešenie národných problémov sa odzrkadľuje hneď v niekoľkých kategóriách. Za riešenie sú poskytnuté financie, ktoré sa môžu investovať v ministerstvách, ale taktiež nie je vylúčené, že dopad riešení národných problémov ovplyvní aj medzinárodný problém.

Čo treba na koniec spomenúť, je fakt, že spôsoby riešenia problému nemusia byť limitované vašou krajinou. Môžete sa spojiť s inou krajinou/krajinami a spoločne dosiahnuť riešenia, či už za cenu vzájomnej pomoci, podpory na medzinárodnom summite alebo financií.

Medzinárodné problémy

3-krát do roka majú tímy úžasnú príležitosť ovplyvniť svetové dianie na Žilinských summitoch. Medzinárodné problémy na summitoch neustále súvisia s témami, ktoré majú tendeciu otočiť vývoj krajiny, zastaviť pokrok alebo konečne dostať krajinu z chudoby. Cieľom delegácii, tvorených maximálne 2 členmi, je vyrokovať čo najlepšie podmienky pre svoju krajinu a zapracovať ich do záverečného uznesenia.

Je zrejmé, že keď majú všetky krajiny rovnaký cieľ - profitovať, nebude to také jednoduché. Tu začína častokrát nastupovať diplomacia - kompromisy, spojenectvá. Len správnou diplomaciou je možné ukončiť summit úspešne pre čo najviac krajín, pretože bez spoločného záverečného uznesenia môžu trpieť všetky krajiny oveľa viac, ako so zlým záverečným uznesením.

Medzinárodný problém je oznámený tímom zhruba 2 týždne pred summitom. Tento čas je vhodné využiť na prípravu stanoviska (dokumentu, ktorý sa odovzdáva pred summitom a je verejne dostupný), stratégie, ale aj uzatváranie spojenectiev a predsummitové rokovania.

Svetové problémy

Niečo, čo v doterajších ročníkoch nebolo. Sľubujeme si od toho výraznejšie prepojenie s reálnym svetom, ako aj zvýšené vnímanie sveta účastníkov. Zároveň budú riešenia týchto problémov zdieľané a spracovávané organizáciami, ktoré sa venujú problematikám reálneho sveta. Môžeme sľúbiť, že tento formát sa bude páčiť väčšine z vás, keďže budete mať jedinečnú príležitosť ukázať naozajstnému svetu, aké nápady máte vy, mladý, pre svet dospelých.

Viac konkrétnych informácii, ako aj zoznam hodnotiteľov jednotlivých problémov budeme postupne dopĺňať.

Summit

Pravidelne sa odohrávajúci v Žiline, na mestskom úrade, ponúka priestor na riešenie medzinárodného problému. Kombinácia rokovaní a vzdelávania sa už neraz ukázala ako efektívna a preto v nej hodláme pokračovať. Vzdelávanie vo forme diskusií, workshopov alebo prednášok posúva každého delegáta vpred, robí ho efektívnejším delegátom a teda lepším človekom na zastupovanie svojej krajiny.

Na summit každá krajina vždy vysiela jedného alebo dvoch delegátov, ktorým je poskytnuté ubytovanie, strava, základné pomôcky a priestory na rokovanie. Každá krajina má právo vyslať na summit aj ďalších ľudí, avšak títo strácajú právo na vyššie spomenuté a rovnako sa nemôžu ani zúčastniť rokovaní v úlohe delegáta (alebo môžu, no po dobu trvania summitu má krajina stálych 2 delegátov).

Summity, ako už bolo viackrát spomenuté, sú vrcholom súťaže, keďže je to jedna z mála príležitostí, keď sa zástupcovia krajín stretnú osobne a diskutujú o spoločných problémoch. Nestretávajú sa tu ale len v úlohe delegátov, ale aj ako ambicióznych študenti, ktorých zaujímajú spoločné témy obsiahnuté vo vzdelávacej časti a taktiež ako tínedžeri, teda ľudia s elánom a plný zábavy.

So summitom taktiež súvisia aj implementácie. Implementácie sú dokumenty, ktoré sa spisujú niekoľko dní po summite a ich úlohou je opísať svetu C&C (organizátori, porotcovia, súťažiaci) ako konkrétne ste sa vo vašej krajine rozhodli uplatniť návrhy, ktoré boli schválené záverečným uznesením.

Bonusové úlohy

Počas obdobia, kedy nie je úloha riešiť národné či medzinárodné problémy, bude priestor na bonusové úlohy. Bonusové úlohy slúžia na utuženie kolektívu, kde je potrebné vytvoriť vhodné priateľské prostredie na to, aby ste vy, účastníci, motiváciu plnohodnotne participovať na celom trvaní projektu.

Tieto bonusové úlohy sú elektronicky zasielané a slúžia na zveľaďovanie osobných hodnôt, ako priateľstvo či morálne zásady tak, aby nešlo len o porozumenie svetu v pracovnom kontexte, aby sa nezabúdalo na ľudskosť, ktorá je potrebná aj pri riešeniach problémov, dokonca i v diplomatickom prostredí.

Okrem bonusových úloh, počas priebehu projektu bude priestor i na povinné úlohy, presnejšie prezentáciu projektu Create & Control, kde bude priestor pre účastníkov vzdelávať svojich spolužiakov o dôležitosti aktívneho občianstva, participácií a fungovaní verejných inštitúcií. Je na účastníkoch akým spôsobom budú podujatie a prezentáciu tvoriť (forma dotazníkov, diskusie s hosťami, power-point prezentácia.) Účastníci nadobudnú prezentačné schopnosti, naučia sa samostatnosti, prebereniu zodpovednosti a organizačným schopnostiam. 

Z tohto podujatia neskôr spracujú videá, kde nadobudnú zručnosti pri práci s počítačom a programami na tvorbu videí.

Bonusové úlohy sú napríklad

kresba hlavného mesta, fotka tímu pred verejnou inštitúciou, recept národného jedla aj s obrázkom, video spevu hymny, esej na tému Európska únia, video tradičného tanca, tvorba glóbusu fiktívnej krajiny, príručka vlastného jazyka