Dôvod vzniku

Naša motivácia & dôvod vzniku

Dôvodom vzniku tejto študentskej iniciatívy boli výsledky študentských volieb v roku 2016, v ktorých bola po prvé veľmi nízka účasť a po druhé boli jasným ukazovateľom toho, že študenti stredných škôl, prvovoliči sa uchyľujú k extrémistickým a populistickým riešeniam momentálnej politickej situácie na Slovensku, až 33 kresiel v parlamente by podľa výsledkov študentských volieb získala populistická strana a 31 kresiel extrémistická strana. Keďže sme ešte stále študenti stredných škôl, vidíme nedostatky v našom vzdelávacom systéme z praxe a denne sa stretávame s nevedomosťou mládeže ohľadom sociálno-politickej tématiky. V roku 2017 sme uskutočnili menší prieskum vedomostí stredoškolákov v počte respondentov 468 a priemerný vek približne 18 rokov. Celková percentuálna úspešnosť respondentov bola len 37,31%, čo nám potvrdilo, že mládež nemá dostatok informácií o fungovaní štátu a medzinárodných spoločenstiev. Uvedomili sme si, že pravdepodobne hlavným dôvodom, prečo sa študenti rozhodovali pre populistickú a extrémistickú stranu je primárne nedostatok informácií o chode štátu, následne si neuvedomujú následky ich rozhodnutia na verejné dianie, neuvedomujú si ďalší vplyv na budúce generácie tejto krajiny.

Po výsledkoch študentských volieb sme sa rozhodli pomôcť so vzdelávaním mládeže práve v tejto sfére a zaplniť medzery vo vzdelávacom systéme práve cez národnú súťaž Create & Control. Myslíme si, že je veľmi dôležité sa vzdelávať aj mimo pôdy školy a nadobúdať rôzne kompetencie práve ohľadom štátu a občianskej zodpovednosti, a to práve samotnou formou simulácie národných i medzinárodných parlamentov, čo pokladáme za najúčinnejšiu metódu. 

Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na nedostatočnú informovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy, spolu so sekundárnymi cieľmi ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárania kompromisov a práce v tíme. Všetky uvedené kompetencie pokladáme za veľmi dôležité zručnosti, ktoré by mal ovládať každý mladý človek, aby sa mohol stať aktívnym občanom s adekvátnym vzdelaním. 

Projekt Create & Control sa snaží o podporu mladých ľudí v ich aktívnej účasti na politickom procese formou rôznych diskusií s verejnými činiteľmi, čo je zároveň i hlavným cieľom štruktúrovaného dialógu. Podporuje a povzbudzuje študentov k hľadaniu detailných riešení problémov ich fiktívnych krajín na národnej i medzinárodnej úrovni. Ich úlohou je vyriešiť zadané problémy v školských tímoch (národné problémy) a neskôr na stretnutiach volených zástupcov (medzinárodné problémy), ktoré sú reálne a vyhodnocované skupinou odborníkov (politikov, politológov, ekonómov a pracovníkov s mládežou).  

Chceme šíriť osvetu medzi mladými ľuďmi pomocou rôznych foriem neformálneho vzdelávania, ktorí sa stále viac uchyľujú k radikálnym riešeniam danej politickej situácie a nedôverujú svojej vláde ani vyšším politickým spolkom, ako Európska únia či NATO. Chceli by sme im teda pomocou rôznych postupov ukázať, aké je vládnuť v krajine a aké ťažké je rozhodovať sa zodpovedne za seba i za celú krajinu, za občanov ich vlastného štátu. V podstate ide o princíp fiktívnych krajín, takže študenti ako vláda sa počas spoločných medzinárodných stretnutí a ich diskusií učia, ako štát funguje a aké má zodpovednosti, ide o formu simulácie rokovaní EÚ s prvkami rokovaní OSN počas summitov.

V období medzi jednotlivými summitmi študenti pracujú vo svojich tímoch na národných problémoch, bonusových a povinných úlohách a investovaní do ministerstiev a fiktívnej burzy - Investopedia. Má ísť o naozaj nenútený spôsob vzdelávania, v ktorom nechceme ukazovať, že ich riešenia nie sú správne, naopak, ukážeme im, čo ich riešenie spôsobilo, aby si oni sami uvedomili určité nedostatky a vedeli sa k ním adekvátne postaviť.

Odborníci sa taktiež osobne zúčastňujú stretnutí volených zástupcov krajín a priamo na mieste vyhodnocujú ich riešenia daných problémov. Vznikajú výstupy, kde mladí sami hľadajú spôsoby ako čo najviac pomôcť vlastnej krajine, zabezpečiť obyvateľov a postarať sa o dobrý hospodársky rast, pričom sa zároveň učia praktickým schopnostiam využiteľných v každodennom živote, potrebné pre budúce zamestnanie, kariérny rast a prijatie na čo najlepšie vysoké školy nie len na Slovensku, ale i v zahraničí. Tento projekt prináša nový koncept spájania fiktívnych štátov spolu s prvkami modelových zasadnutí ich vlastných krajín, ktorý má potenciál rozšíriť sa i za hranice Slovenskej republiky, poprípade sa zaradiť do systému vzdelávania počas hodín občianskej náuky.